Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a WakeUp Community Center által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint felhasználót az www.wakeupcommunitycenter.com címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. A Felhasználó Szolgáltató Rendszerének használata során egyéni, vagy pedig a vásárlással egybekötött regisztrációjával fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Felhasználó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben hozzájárult.

ÁLTALÁNOS ADATOK

Az oldal üzemeltetője és tulajdonosának adatai:

 • Cégnév: WakeUp Community Center Kft.
 • Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4. 
 • Adószám: 25530054-1-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-370944
 • Elektronikus elérhetőség: hello@wakeupcommunitycenter.com
 • Telefonos elérhetőség: +36 30 464 8193 ; +36 70 633 0607
 • Számlaszám: nincs adat

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat a WakeUp Community Center valamennyi vendégére és partnerére egyaránt kiterjed melyet a szolgáltatások igénybevételével maradéktalanul elfogadnak.

1.1. SZERZŐI JOGOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a honlap és annak minden tartalma szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt állhat. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A szerzői jogok tulajdonosa a WakeUp Community Center Korlátolt Felelősségű Társaság.

1.2. ADATKEZELÉS

Az üzemeltető a www.wakeupcommunitycenter.com a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben az aktuális munkafolyamathoz elengedhetetlenül szükséges a felhasználó hozzájárulásával alvállalkozója számára. A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el. Bővebb adatvédelmi és adatkezelési információkkal kapcsolatban részletes információt az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmaz.

1.3. NYELVEZET ÉS FOGALMAK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a WakeUp Community Center – Marczinka Mátyás EV. (a továbbiakban: üzemeltető), valamint az internetes rendszerét használó jogi és természetes személyek (a továbbiakban: felhasználó, a továbbiakban együtt, mint Szerződő felek) között online vagy egyéb értékesítésre vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket. Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A Szolgáltató online értékesítő rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet saját vagy partnerei által rendezett tanfolyami és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére, illetve on-line áruházi kiskereskedelmi és szórakoztatóipari tevékenység céljából. A Szolgáltató a Felhasználók részére a Rendszerében listázott Rendezvények belépőjegyeinek, valamint egyéb önfejlesztéshez kapcsolódó és kuriózumként szolgáló termékeinek értékesítését biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás). Szolgáltatás nem minősül engedélyköteles szolgáltatásnak.

A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik a Magyarország területére. Jelen ÁSZF szerződés Magyar nyelven került megírásra és közzétételre. Az ÁSZF rendelkezéseitől a Felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

1.4. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A Szolgáltató a Szolgáltatás folyamatos és hibátlan elérhetőségéért, hibamentes működéséért semmilyen felelősséggel nem tartozik, valamint a Szolgáltató nem felelős a rajta kívül álló okból keletkezett hibákért és ezek következményeiért (pl. hálózati meghibásodás, elérés kimaradása, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató ugyanakkor köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a Weboldal zavartalan üzemeltetése és a hibák mielőbbi elhárítása, orvoslása érdekében.A Felhasználó teljeskörűen és korlátlanul köteles a Szolgáltató minden olyan kárát megtéríteni, amely a Felhasználó tevékenységével összefüggő okból keletkezett. A Felhasználó által megtérítendő kárnak minősül a valamely hatóság által jogerősen kiszabott bírság vagy a Szolgáltatóval szemben alkalmazott egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kár, amennyiben annak kiszabására, illetve alkalmazására a Felhasználó magatartásával összefüggő okból került sor.

1.5. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

A Szolgáltató tájékoztatja felhasználót, vendégeit, valamint ügyfeleit és azok kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások www.wakeupcommunitycenter.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc nappal. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

1.6. PANASZKEZELÉS

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

1.7. HÍRLEVÉL

A Szolgáltató hírlevelére a Felhasználó a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozokban, a nevét és az e-mail címét megadva tud feliratkozni. A hírlevélre feliratkozó Felhasználók részére a Szolgáltató a Weboldalon megjelenő tartalmakkal, a Szolgáltató által szervezett rendezvényekkel, ajánlatokkal, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat és ún. werk anyagokat, illetve az azokhoz való hozzáférés lehetőségét juttatja el e-mail útján. A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni a hello@wakeupcommunitycenter.com e-mail címre küldött levélben.


2. MAGAZINRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az üzemeltető a www.wakeupcommunitycenter.com oldalon online magazint és / vagy blogot üzemeltet, ahol szerződött szolgáltatásban együttműködő partnerei valamint külsős bloggerek írásait teszi közzé.

2.1. Online szolgáltatás kiesés:

 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató mindent megtesz a zavartalan működés érdekében, ugyanakkor nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
 • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

2.2. A MAGAZIN RENDSZER TARTALMA

 • A Szolgáltatás elsődleges célja írások, publikációk és audiovizuális anyagok hozzáférhetővé tétele a Weboldal célközönségét, a Felhasználókat foglalkoztató témakörökben.
 • A Szolgáltató jogosult a Weboldal bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és tartalmát is beleértve – saját döntésétől függően, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, megszüntetni vagy átalakítani.
 • A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen ÁSZF-nek megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni, ill. használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-ben rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a Felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.
 • Íróink nem tesznek javaslatot csak személyes tapasztalataikat, történeteiket, valamint ajánlataikat teszik közzé a portálon ismeretterjesztési célokkal.

2.3. A SZOLGÁLTATÓ MAGAZIN FELÜLETÉNEK ÜZEMELTÉNEK KORLÁTOZÁSA

 • A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan Felhasználók által közzétett tartalomért, amely jogszabályt, a jelen Felhasználási Feltételeket vagy bármely harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti. Az ilyen tartalmakért közvetlenül a Felhasználók tartoznak felelősséggel, ezért a Felhasználói tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben előterjesztett bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni igény kielégítéséért a Felhasználót teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettség terheli. A Felhasználói tartalmak tekintetében a Szolgáltatót kizárólag mint közvetítő szolgáltatót terheli felelősség.

2.4. ALKALMAZANDÓ JOG

 • Jelen ÁSZF alkalmazására és értelmezésére a magyar jog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

3. PIACTÉRI RENDELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A www.wakeupcommunitycenter.com/shop oldalon feltüntetett termékek között megtalálhatóak lehetnek kézzel készített termékek, különleges fűszerek, italok, kávék, stb., valamint dekorációs és dísztárgyak is. A tulajdonos kijelenti, hogy az oldalon megtalálható termékeket kizárólag online rendelés után értékesíti. A termékek számlázását az értékesítő végzi aki a terméket forgalmazza.

3.1. PIACTÉRI RENDELÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 • Az árak forintban értendőek. A termékekre és jegyárakra vonatkozóan megjelenített árak legtöbb esetben tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
 • A megjelenített termékek kizárólag a honlapon keresztül, online rendelhetőek meg, futár által történő házhoz szállítással vagy személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel vehető át. Bizonyos termékeknél az átvétel módja csak személyes átvétel lehet tekintettel a termékek egyediségére.
 • Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.
 • A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 18-20 óráig.  A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. 
 • Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, jelen ÁSZF lenti rendelkezésében találhatók.
 • Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek, szolgáltatások között. A felsorolt termékek és események mellett megtekintheti egy-egy termékek vagy esemény rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a hirdetés képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy a hello@wakeupcommunitycenter.com email címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

3.2. PIACTÉRRŐL TÖRTÉNŐ RENDELÉSÉNEK MENETE

 • A termékoldalon, vagy a kategóriáknál a kosár jelre kattintva a terméket a Kosárba helyezheti.
 • A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés vagy regisztráció nélkül. 
 • A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, valamint ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött akkor a Pénztár gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.
 • Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a hello@wakeupcommunitycenter.com címen.
 • A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el. Bővebb adatvédelmi és adatkezelési információkkal kapcsolatban olvasd Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzatunkat is.

3.3. PIACTÉRRŐL RENDELT TERMÉK ÁTVÉTELE ÉS FIZETÉSE

 • Az árak forintban értendőek. A jegyárakra vonatkozóan megjelenített árak legtöbb esetben tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
 • Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva a raktáron lévő termékek esetében 5 – 10 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, úgy a beszerzési helyétől függően 2-3 hét is lehet a várakozási idő.
 • A webáruházunk által kapott megrendeléseket kizárólag a GLS futárszolgálat futárai kézbesítik. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 08:00 -20:00 óra között. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a most megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és a szállítási díjnak, valamint az utánvétel díjának a futár részére való teljesítését.
 • Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak amennyiben nem előreutalással rendezte annak díját. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani. 
 • Általunk megbízott futárral történő kiszállítás esetén:
  – ha a rendelési érték 0.000-4.999 Ft között van akkor a házhoz
  szállítás díja: 9.90 Ft.
  – ha a rendelési érték 5.000-16.999 Ft között van akkor a házhoz
  szállítás díja: 1.490 Ft.
  – ha a rendelési érték 17.000 Ft felett van akkor a házhoz
  szállítás díja: ingyenes.
  Utánvételes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj a rendelés értékéhez hozzáadódik.
 • A futárnál fizethet: 
  bankkártyával (jelenleg Magyarországon forgalomban lévő bank- és hitelkártyákkal,
  készpénzben (jelenleg Magyarországon forgalomban lévő a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kibocsájtott címletekkel.
 • További fizetési megoldások megoldások: 
  bankpénztári befizetéssel (ez esetben a bankpénztári befizetés +350 forintba kerül), 
  postai rózsaszín csekkel (ez esetben a posta külön díjat számolhat fel) 
  banki átutalással (UniCredit Bank: számlaszámunk: 10918001 00000106 61850007, közlemény rovatban kérjük feltüntetni a fizetési azonosító számot.

A számlát minden esetben a rendeléskor leadott email címre küldjük meg ahonnét a vásárló bizonyos ideig letöltheti azt. Papíralapú számlát nem áll módunkban kiállítani. Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén hello@wakeupcommunitycenter.com email címen rendelkezésére állunk.

3.4. WEBÁRUHÁZI TERMÉKEK JÓTÁLLÁSA

 • Az üzemeltető által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idő áll a fogyasztó rendelkezésére a termék átadásának napjától. A vásárlót a jótállás joga akkor nem illeti meg, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett. A megjelölt rendelet alá nem tartozó termékek tekintetében a gyártó által biztosított jótállási idő a termék mellett feltüntetésre kerül. Ezzel kapcsolatos problémák felmerülése esetén az üzemeltető pontos információt tud adni. Jótállás esetében a fogyasztó a jótállási időn belül a meghibásodott termék díjmentes javítása, vagy cseréje illeti meg. A garanciális javítások a gyártási hibából eredő meghibásodásokra terjednek ki. A garancia feltételek a használati útmutatóban levő feltételek betartásával együtt érvényesek.
 • Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. A meghibásodott készüléket közvetlenül webáruházunk szervizpontjára is visszaküldheti címre. Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak! A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Az üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy cserét 30 napon belül elvégezze. A jótállás körében végzett tevékenység költségei az üzemeltetőt terhelik.
 • Az egyedi design termékeket kizárólag személyes átvétellel adjuk át megrendelőinknek. Ezekre a termékekre jótállást nem biztosítunk.
 • Egyebekben a jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.

3.5. WEBÁRUHÁZI TERMÉKEK SZAVATOSSÁGA

 • A szolgáltatott termék hibája esetén az üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint. 

3.6. WEBÁRUHÁZBÓL VALÓ VÁSÁRLÁSTÓL ELÁLLÁS, VISSZALÉPÉS

 • A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.
 • Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.
 • Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.
 • A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)
 • Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:
  – olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
  – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra (pl.: áldott vagy programozott termékek),
  – olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál.

3.7. A SZOLGÁLTATÓ PIACTÉRI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

 • Szervezetünk nem vállal felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
 • Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.
 • A forgalmazott termékek közül az arra érzékenyeknél bizonyos termékek allergiás reakciót válthatnak ki. 
 • A fogyasztó köteles a termékeket rendeltetésüknek megfelelően használni. A használatból eredő károkért, sem a forgalmazó, sem az üzemeltető NEM vállal felelősséget.
 • A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az online történő fizetés során vagy következtében keletkezik. Felek rögzítik, hogy Szolgáltatót nem terheli felelősség a szolgáltatással összefüggésben Felhasználó oldalán jelentkező adatkiesésből, rendszerhasználatból vagy átmeneti elérhetetlenségből fakadó közvetlen vagy közvetett azon károkért, amelyek a Felhasználó oldalán merülnek fel.

4. WAKEUP LIFE STÚDIÓRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A WakeUp Life Stúdiók adnak teret munkásságunknak, valamint szolgáltatásban együttműködő partnereinknek. Szolgáltatásban együttműködő partnereink között megtalálhatóak mentálhigiénés tevékenységet végző, relaxációs és önfejlesztő technikákkal foglalkozó szakemberek, stb. A szolgáltatások számlázását szolgáltatásban együttműködő partnereink végzik.

4.1. Rendezvényen való részvétel:

 • A WakeUp Community Center vagy szolgáltatásban együttműködő partnerei által szervezett rendezvényen előzetes bejelentkezés után lehetséges részt venni. A bejelentkezés tipikusan a weboldalon elhelyezett űrlap kitöltésével történik. A megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Nyilatkozatunk rendelkezései alapján tároljuk és használjuk fel.
 • A WakeUp Community Center oldalán feltüntetett események között szolgáltatásban együttműködő partnereink által szervezett események is megtalálhatók.
 • Rendezvények esetén a jegyek átvétele és nyomtatása:
  – Az otthoni nyomtatású jegyeket a Felhasználó a sikeres vásárlást és feldolgozást követően PDF formátumban az általa megadott e-mail címre megküldjük. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható fel, amennyiben azon a QR kód tisztán leolvasható. 
  – A környezettudatosság jegyében nem szükséges kinyomtatni a jegyeket, elég elektronikus formában bemutatni a belépésnél.
  – Személyes átvételre munkanapokon 10:00 – 18:00 óra között van lehetőség stúdióink recepcióján előre egyeztetett időpontban.
 • Az előre lefoglalt, vagy megvásárolt jegyek szabadon átruházhatók abban az esetben ha a Felhasználó kijelenti, hogy a belépőjegyét csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a WakeUp Community Center által kiadott szabályzatokat megismerte és elfogadta, továbbá a Rendezvényre történő beléptetéskor ténylegesen belépő nevét előzetesen írásban igazolja a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.
 • A belépőjegyek fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a belépőjegyeket a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, az eseményben megjelölt szervező, vagy a rendezvény helyszínén esetlegesen közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a belépőjegyeken a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegyek felmutatójától a rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a szolgáltatóval szemben.
 • Kihelyezett rendezvény esetén az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.
 • Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.
 • A részvételi feltételeket, a Rendezvény / tanfolyam illetve a Rendezvény / tanfolyam helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató illetve a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.
 • A fizetést követően Felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg. A Szolgáltatónak nem áll módjában a (sérült jegyek pótlásának kivételével) Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét a Rendezvényszervező utasításától eltérően visszatéríteni.
 • Felhasználó a jegy kijavítást vagy kicserélést kizárólag a Szolgáltató oldalán keletkezett hiba esetén kérhet. Felhasználó, illetve a jegy jogosítottja vonatkozó igényt sem felhasználói adatbevitelből / adathibából, sem pedig online fizetési / számlázási partnereink oldalán keletkezett hibából fakadóan nem támaszthat. Fent felsorolt esetekre ezen partnereink, valamint a mindenkori Rendezvényszervező vonatkozó gyakorlata alkalmazandó.
 • A WakeUp Community Center nem vállal semmilyen felelősséget a honlapján megjelenő egyes rendezvényekhez kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban.
 • A WakeUp Community Center valamint szolgáltatásban együttműködő partnerei fenntarthatják a jogot az előadó / oktató személyében, és / vagy a programokban, illetve a rendezvény bármely részletében történő szükséges változtatásra.
 • A WakeUp Community Center kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a felhasználó résztvevő, vagy az rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 • A WakeUp Community Center által szervezett eseményekre jelen szerződés elején megnevezett adatok alapján és programmal számlázunk. A WakeUp Community Center szolgáltatásban együttműködő partnerei által szervezett rendezvények esetében a partner vállalkozó állít ki számlát amely esetében saját adatvédelmi nyilatkozatát és szabályzatait kell figyelembe venni.
 • A jegyfoglalással és / vagy vásárlással kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el. Bővebb adatvédelmi és adatkezelési információkkal kapcsolatban olvasd Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzatunkat is.

4.2. Szolgáltatáson való részvétel:

 • A WakeUp Community Center vagy szolgáltatásban együttműködő partnerei által nyújtott szolgáltatásokon előzetes bejelentkezés után lehetséges részt venni. A bejelentkezés tipikusan a kiválasztott szolgáltatásban együttműködő partnerek oldalán feltüntetett elérhetőségek valamelyikén lehetséges. A megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Nyilatkozatunk rendelkezései alapján tároljuk és használjuk fel.
 • A WakeUp Community Center nem vállal semmilyen felelősséget a honlapján megjelenő egyes szolgáltatásban együttműködő partnerhez kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban.
 • A WakeUp Community Center kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a felhasználó résztvevő, vagy a szolgáltató partner, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 • A WakeUp Community Center szolgáltatásban együttműködő partnerei által nyújtott szolgáltatások esetében a partner vállalkozó állít ki számlát amely esetében saját adatvédelmi nyilatkozatát és szabályzatait kell figyelembe venni.

5. WAKEUP AKADÉMIÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

ez a rész feltöltés alatt

6. WAKEUP ÜGYNÜKSÉGRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

ez a rész feltöltés alatt